Rychlé info:

Šnekové dopravníky

Na návěsy řady BIG je možné dosadit externí zařízení jako jsou například šnekové dopravníky pro snadnou manipulaci s materiálem. Šnekové dopravníky se používají k plnění secích strojů a rozmetadel průmyslových hnojiv... více zde

Návěs jednostranné sklápění - BIG 16 22000

Doporučujeme stroje značky TULIP

TIP pro uživatele: ZVĚTŠIT PÍSMO

V moderních prohlížečích jako Mozila, Firefox, Opera a pod. leze zvětšovat písmo jednoduše zmáčknutím a držením klávesy CTRL a současným točením kolečka myši nahoru případně dolů. Tím jednoduše zvětšujete případně zmenšujete veliost písma.

Právní ujednání

Právní ujednání společnosti S-Profit Opava s.r.o.

Důležité informace týkající se používání těchto stránek:

Oddíl 1. Souhlas s termíny a podmínkami.
Použití těchto webových stránek je podmíněno souhlasem uživatele s termíny a podmínkami zde uvedenými. Všichni uživatelé těchto webových stránek tímto chápou a souhlasí, že použití těchto webových stránek zakládá na souhlas s termíny a podmínkami uvedenými v tomto právním sdělení. S-Profit Opava s.r.o. si vyhrazuje právo měnit termíny a podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmíte používat tyto webové stránky. Doménu www.big-navesy.cz vlastní společnost S-Profit Opava s.r.o..

Oddíl 2. Obchodní značky.
Na těchto webových stránkách se nachází mnoho obchodních značek, obchodních jmen, servisních značek, autorských práv či log firmy S-Profit Opava s.r.o. a mohou se zde také nacházet některé chráněné značky dodavatelů nebo dalších firem. Takovéto značky zůstávají vlastnictvím příslušných majitelů. Uživatel bere na vědomí a uznává vlastnictví těchto značek a je srozuměn s tím, že použitím těchto webových stránek nenabývá žádného práva, vlastnického práva ani zájmů týkajících se těchto značek. Uživatel souhlasí s tím, že nebude měnit, upravovat, či zneužívat tyto značky, ani se nezúčastní jakékoliv činnosti, kde dochází k úpravě či zneužití takových značek. Všechna práva k těmto značkám jsou vyhrazena. Jakékoliv použití těchto značek bez výslovného písemného povolení je přísně zakázáno.

Oddíl 3. Zakázané použití.
Jakékoliv použití těchto webových stránek, včetně použití služby volného e-mailu umístěné na těchto stránkách, k nezákonným či nepovoleným účelům se přísně zakazuje. Uživatel souhlasí s tím, že nebude používat tyto webové stránky ani jejich službu volného e-mailu při jakékoliv činnosti, která by mohla být považována za nezákonnou, poškozující ostatní nebo zakládala na občanskoprávní odpovědnost. Takové činnosti zahrnují, avšak neomezují se pouze na (I) činnosti, při nichž dochází k přenosu protiprávních, výhrůžných, zastrašujících, obscénních, sexuálně explicitních, pornografických, nenávistných, rouhavých, nactiutrhačných či pomlouvačných informací; (II) činnosti, při nichž dochází k přenosu nevyžádaných mailů či spamování; (III) činnosti, při nichž se rozšiřují či používají viry; (IV) činnosti, při kterých dochází k porušení jakéhokoliv zákona, nařízení či předpisu, a (V) činnosti, při kterých jsou poškozena jakákoliv zákonem chráněná majetková a podobná práva Při použití těchto stránek uživatel souhlasí s tím, že veškeré informace přenesené do těchto stránek nebo za jejich použití nemohou být a nebudou považovány za důvěrné či vlastnicky výlučné. S-Profit Opava s.r.o. si vyhrazuje právo sledovat přenos dat a pátrat po jakémkoliv domnělém zakázaném použití těchto webových stránek a předávat jakékoliv informace týkající se takového zakázaného použití. S-Profit Opava s.r.o., její výkonní zaměstnanci, ředitelé, filiálky, zaměstnanci, obchodní agenti, partneři, dceřinné firmy a smluvní partneři nebudou přebírat a výslovně odmítají jakoukoliv odpovědnost týkající se nezákonného či zakázaného použití těchto stránek a na nich obsažené e-mailové služby jednotlivcem. Jakékoliv porušení ustanovení uvedených v tomto či jakémkoliv jiném oddílu tohoto sdělení může mít za následek ukončení služeb a podniknutí jakýchkoliv kroků, o nichž se S-Profit Opava s.r.o. bude domnívat, že jsou za uvedených okolností vhodné.

Oddíl 4. Vztahy ke třetím stranám.
Tyto webové stránky mohou obsahovat několik odkazů na jiné stránky. Tyto odkazy jsou použity pouze za účelem pomoci uživateli. Tyto stránky jsou nezávislé na stránkách S-Profit Opava s.r.o. a S-Profit Opava s.r.o. nesleduje a ani nemůže sledovat jejich obsah a prezentaci. Informace prezentované na těchto odkazech nemusí nutně vyjadřovat stejné myšlenky a názory, jako zastává firma S-Profit Opava s.r.o.. Uvedení odkazu neznamená, že firma S-Profit Opava s.r.o. přijímá a podporuje obsah takových stránek. Uživatel je odpovědný za vlastní ochranu při čtení odkazovaných stránek. Firma S-Profit Opava s.r.o., její výkonní zaměstnanci, ředitelé, filiálky, zaměstnanci, obchodní agenti, partneři, smluvní partneři a dceřinné firmy nenesou žádnou odpovědnost za obsah takto odkazovaných stran a nebudou odpovědni za jakékoliv škody, které vzniknou těm, kteří navštíví takové stránky.

Oddíl 5. Pozměňování.
Tyto webové stránky mohou obsahovat typografické chyby nebo technické nepřesnosti. Firma S-Profit Opava s.r.o. si vyhrazuje právo měnit obsah těchto webových stránek kdykoliv bez předchozího upozornění. Pokud firma S-Profit Opava s.r.o. nebude schopna splnit podmínky jakéhokoliv oddílu těchto z termínů a podmínek, nebude se to vykládat jako zrušení platnosti příslušných ustanovení.

Oddíl 6. Oddělitelnost ustanovení těchto podmínek.
Pokud jedno či více ustanovení uvedených v těchto termínech a podmínkách nebude vynutitelné dle příslušných zákonů, pak bude působnost takovéhoto ustanovení odpovídajícím způsobem omezena. Pokud jakékoliv omezení nebude proveditelné, pak bude toto ustanovení vyloučeno z těchto termínů a podmínek a zbývající termíny a podmínky budou vynutitelné.

Oddíl 7. Vyšší moc
Bez ohledu na jakákoliv další ustanovení uvedená v těchto termínech a podmínkách nebude firma S-Profit Opava s.r.o. odpovědná za jakékoliv selhání či zpoždění při výkonu své činnosti z důvodu jakékoliv příčiny, kterou firma S-Profit Opava s.r.o. není odpovídajícím způsobem schopna ovládat, včetně a bez omezení válečného stavu či občanských nepokojů, výjimečného stavu, činů vyšší moci, požáru, výbuchu, vandalismu, bouří, zemětřesení, potop, embarga, výtržností, sabotáže, rozsáhlých průmyslových stávek, uzavření továren, zastavení práce či jiných problémů s pracovní silou, rozsáhlých průmyslových výpadků v zásobování, nedostatku materiálu, upřednostňujících zákonů či vládních nařízení, avšak za podmínky, že firma S-Profit Opava s.r.o. vyvine přiměřené obchodní úsilí, aby napravila urychleně takovou neschopnost či zpoždění ve výkonu své činnosti do rozsahu odpovídajícího platným zákonům a regulačním požadavkům, a použije přiměřených prostředků, a to v rámci tehdy existujících okolností.

Oddíl 8. Odškodnění.
Uživatel tímto souhlasí, že odškodní, bude obhajovat a považovat za bezúhonnou firmu S-Profit Opava s.r.o., její výkonné zaměstnance, ředitele, filiálky, zaměstnance, smluvní partnery, subdodavatele, obchodní agenty, partnery a dceřinné firmy, ve věci veškerých nároků, právních kroků, žalob, požadavků, výdajů a škod (včetně přiměřených výdajů na právní zastupování) uplatňovaných jakoukoliv třetí stranou jako následek uživatelova použití těchto webových stránek. Firma S-Profit Opava s.r.o. má právo vést jakoukoliv obhajobu týkající se ustanovení tohoto oddílu.

Oddíl 9. Vztahy.
Žádná část této dohody nemá za záměr ani nebude vykládána jako by zakládala nebo ustanovovala vztah zprostředkování, společného podniku, partnerství nebo zmocnění mezi smluvními stranami, a žádná ze stran nebude mít právo či pravomoc jednat za či jménem druhé strany.

Oddíl 10. Rozhodné právo.
Tyto termíny a podmínky se řídí, vykládají a provádějí v souladu se zákony České republiky bez ohledu na výběr právního systému.

Oddíl 11. Celá dohoda.
Tyto termíny a podmínky vytvářejí úplné a dokonalé pochopení a souhlas mezi stranami ve věci dotyčného předmětu a plně nahrazují veškeré písemné či ústní dohody, které se týkají předmětu smlouvy a existovaly před platností této dohody.